Zasoby przyrodnicze
przyjaznyzabrzeg.pl
Teren Zabrzega jest częścią obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Dolina Górnej Wisły". Zachodnią połowę sołectwa stanowi atrakcyjny kompleks leśny zawierający m.in. rezerwat torfowiskowy Rotuz (jedyny tego typu w województwie śląskim), położony na granicy z gminą Chybie. Rezerwat ten stanowi siedlisko unikalnego zespołu roślin.
Obszar Doliny Górnej Wisły cechują sprzyjające warunki klimatyczne - łagodny klimat umiarkowanie ciepłego piętra klimatycznego o korzystnych warunkach termicznych i długim okresie wegetacji. Panują tu dobre warunki do klimatoterapii i rekreacji.
Obszar Zabrzega i okolic należy do systemu rzecznego Wisły. Północną i południową granicę sołectwa stanowią odpowiednio rzeki Wisła i Iłownica, będąca dopływem Wisły; występuje także kilka pomniejszych cieków wodnych.
Odcinek północno-zachodniej granicy Zabrzega stanowi wał zapory Zbiornika Goczałkowickiego. Jest to największy na południu Polski pod względem powierzchni i możliwości retencyjnych, zbiornik wodny, spełniający funkcję zaopatrzenia w wodę dla Aglomeracji Górnośląskiej i zadania przeciwpowodziowe. Wał zapory jest atrakcyjnym punktem widokowym.
Obszar doliny Wisły od jej wypływu z zapory wraz z jej prawo- i lewobrzeżnym otoczeniem posiada wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe. Brzegi Wisły, jej dopływów oraz starorzeczy i stawów porastają zarośla tworzone przez wierzby wąskolistne oraz szuwary trzcinowe i mozgowe; występują również łęgi wierzbowo-topolowe, a w starorzeczach – rzadkie rośliny wodne. Najbardziej malowniczy i najatrakcyjniejszy przyrodniczo jest fragment rzeki od ujścia z zapory do progu położonego w Zabrzegu. Obszar ten cechuje szczególne bogactwo awifauny. Często obserwować można również sarny, dziki i zające oraz drobne drapieżniki i ptaki łowne, takie jak bażant i kuropatwa.